Publications

Export 108 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is Energy Analysis and Environmental Impacts Division  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
Aden, Nathaniel T, Yining Qin, and David Fridley. Urban Form Energy Use and Emissions in China: Preliminary Findings and Model Proof of Concept. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010.
Fridley, David, Nina Zheng, and Nan Zhou. "Urban RAM: Assessing the Energy Impact of Having People in Cities." Trans. Khanna, Nina. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings 2012.
W
Zhang, Qi, Xiaoyu Zhao, Hongyou Lu, Tuanjie Ni, and Yu Li. "Waste Energy Recovery and Energy Efficiency Improvement in China’s Iron and Steel Industry." Applied Energy 191 (2017) 502 - 520.
Shen, Bo, Chun Chun Ni, Girish Ghatikar, and Lynn K Price. "What China Can Learn from International Experiences in Developing a Demand Response Program." ECEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry 2012.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Hasanbeigi, Ali, Zeyi Jiang, and Lynn K Price. "Why the Energy Use of Chinese Steel Industry May Peak As Early As 2015?." 2014 ECEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry 2014.
Y
He, Gang, Nan Zhou, Lixuan Hong, David Fridley, and Yong Zhou. "Is Your City Really Sustainable? A Tale of Jinan City Using Quantitative Low- Carbon Eco-city Tools." 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Building 2014: 119-130.

Pages