BTJRC

2020

2019

Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. Sunsetting coal power in China. 2019. LBNL-2001356.

2018

2017

2016