Publications: CEG: Buildings

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Feng, Wei, Nina Khanna, David Fridley, Jing Ke, Ke Huang, and Nan Zhou."Impact Analysis of Developing Net Zero Energy Buildings in China."2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in BUildings 10 (2016).

2015

Zhou, Nan, Wei Feng, Nina Khanna, Lixuan Hong, David Fridley, and Ellen M. Franconi."Transformative Pathway for Chinese Buildings by 2050."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).
Hou, Jing, Yisheng Liu, Yong Wu, Wei Feng, and Nan Zhou."Comparative Study of Commercial Building Energy-Efficiency Retrofit Policies in Four Pilot Cities in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).