China Energy

2020

2019

Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. Sunsetting coal power in China. 2019. LBNL-2001356.

2018

2017

2016

2015

Wu, Yong, Jing Huo, Yisheng Liu, Yinan Li, Kexi Xu, Nan Zhou, and Wei Feng. "Research on an Energy-Efficiency Improvement Roadmap for Commercial Buildings in China." European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015. 2015.

Pages