Publications

X Author: Da Yan

2015

Feng, Xiaohang, Da Yan, and Tianzhen Hong."Simulation of Occupancy in Buildings."Energy and Buildings 87 (2015) 348-359. DOI

2014

2013